Condicions generals de contractació

Más de 35 años de experiencia en el Sector de la Construcción

DRET DE DESISTIMENT

Formulari de desistiment: https://vallesgrup.es/wp-content/uploads/2023/05/Formulari_de_sollicitud_de_DESISTIMENT_consumidor-usuari.pdf 

L’USUARI disposa d’un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de recepció del producte o des de la celebració del contracte de compravenda si fos una prestació d’un servei, per a exercir el dret de desistiment, regulat en l’article 102 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, d’ara endavant RDL 1/2007. Si el PRESTADOR no compleix amb el deure d’informació i documentació sobre el dret de desistiment, el termini per al seu exercici finalitzarà dotze mesos després de la data d’expiració del període de desistiment inicial, conforme a l’article 105 del RDL 1/2007.

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes referits i enumerats en l’article 103 del RDL 1/2007, i que es relacionen aquí

Tota devolució haurà de comunicar-se al PRESTADOR, sol·licitant un número de devolució mitjançant el formulari habilitat per a això, o per correu electrònic a info@vallesgrup.com, indicant el número de factura o comanda corresponent.

En cas que la devolució no es realitzés amb l’embalatge original de lliurament, el PRESTADOR podrà cobrar un cost addicional a l’USUARI informant prèviament d’això a través del mateix canal de comunicació utilitzat.

Una vegada l’USUARI hagi rebut el número de devolució, farà arribar el producte al PRESTADOR, indicant aquest número en la carta d’enviament, amb les despeses de transport al seu càrrec, en el domicili de Opera Catalonia SLU, C/ Major 2 (43820) Calafell..